0523 - 71 22 72 info@welluswijs.nl
Opvangvormen

Dagritme

Petra: "Bij de overdracht aan het eind van de dag krijg ik te horen hoe Bram het heeft gehad, wat hij heeft gedaan. Ik merk dat ze heel goed weten wat Bram nodig is en daarbij aansluiten."


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gedurende de gehele dag bieden we een speel/leerprogramma aan waarmee de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt. Leidraad hierin is het Uk&Puk-programma. Tevens is er voldoende gelegenheid om vrij te spelen, te knutselen of voor spelletjes.
  • De eetmomenten (fruit, boterham, koekje, drinken) zijn altijd gezamenlijk aan tafel. Tijdens dit groepsmoment wordt er vaak gezongen of voorgelezen. 
  • Voor de kinderen die dat thuis ook gewend zijn is er de mogelijkheid om in de aparte slaapkamers een dutje doen.
  • Voor baby's wordt de dagindeling met de ouders/verzorgers besproken en zoveel mogelijk afgestemd op de thuissituatie.
  • In het ochtenddagdeel wordt er voor de dagopvangkinderen van 2 jaar en ouder gratis het peuterspeelzaalprogramma aangeboden. Om dit inhoudelijk goed te kunnen aanbieden vindt dit programma plaats in een aparte ruimte voor 2-4 jaar. U kunt zich immers voorstellen dat het niet haalbaar is baby's te verschonen of een fles te geven als je kinderen meeneemt in een inhoudelijk programma dat gericht is op voorbereiding voor het basisonderwijs.
    We bieden dit all-inclusive pakket aan omdat wij deze voorbereiding op het basisonderwijs erg belangrijk vinden.
    Uitzondering hierop is locatie kindcentrum Heemse, klik hier voor meer informatie.

 

 

Globaal dagritme

Kinderen hebben behoefte aan structuur en duidelijkheid. Daarom verlopen de dagen in de groepen volgens een vast patroon rond spelen, eten en slapen. Hierna volgt een beschrijving van de dagindeling zoals die binnen de groepen in grote lijnen gehanteerd wordt.

Dagopvang

07.30-09.00 u
Kinderen worden door hun ouder(s) gebracht
08.30 uur Samen speelgoed opruimen
09.00 uur  In het kader van het leeftijdsgericht werken worden de kinderen verdeeld naar ontwikkelingsniveau in twee groepen. In een aparte ruimte wordt een peuterprogramma aangeboden. In de eigen stamgroep volgen de overige kinderen een ontwikkelingsstimulerend programma gericht op de leeftijd 0-4 jaar.
11.30 uur  Broodmaaltijd
13.00 uur Kinderen die dat thuis gewend zijn gaan naar bed. De andere kinderen gaan een activiteit doen met de pedagogisch medewerkster of vrij spelen.
14.00 uur  Drinken en een koekje
14.30 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
15.15 uur Samen opruimen
15.30 uur Ranja en cracker
15.45 uur De kinderen gaan met de pedagogisch medewerkster een activiteit doen of vrij spelen.
va 17.00 uur

Kinderen worden gehaald door ouder(s). Aan ouders wordt even kort verteld hoe het die dag is gegaan. Ook kunnen ouders evt. vragen stellen aan de pedagogisch medewerksters. Uiteraard mogen ouders altijd samen met het kind kijken wat het gemaakt of gedaan heeft.

   

Er zijn vaste verschoningsrondes. Als kinderen een natte en/of vieze luier hebben wordt dit natuurlijk tussendoor verschoond.

 

Peuterprogramma

08.30-08.45 uur

Ouderbetrokkenheid: Ouders brengen hun peuters en kunnen samen met hun peuter spelen. Als pm-er kun je op dit moment voorbeeld gedrag vertonen voor de ouder in spel met het kind. Tevens moment voor overdracht met de ouder en bespreking bijstellen van het stimuleringsplan. 

08.45-09.00 uur            Kringmoment waarbij de begroeting van elkaar plaatsvindt en er uitleg wordt gegeven wat we die dag gaan doen aan de hand van de dagritmekaarten. Benoemen van de dagen en van de week.
09.00-09.45 uur            Binnen en/of buiten spelen. Met gebruik van de time-timer. Zowel vrij spelen als ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes. Kinderen kiezen in welke hoek ze gaan spelen. De pm-er heeft tijd voor spelbegeleiding, dit houdt in dat je mee kunt spelen in de hoeken en daardoor het spel verder kunt verdiepen. Dit moment biedt ook gelegenheid voor 1 pm-er om met de VVE-kinderen te werken aan extra doelen. 
09.45-10.00 uur Opruimen en een verschoonmoment waarbij kinderen in elk geval aangeboden wordt: 'Wil je plassen?' Je kunt dit zien als activiteit; de kracht van het groepsproces.
10.00-10.20 uur Fruit eten en drinken waarbij kinderen gestimuleerd worden om gesprekjes te voeren over wat ze gedaan en over wat ze gaan doen. 
10.20-10.50   uur            Groepsactiviteit, binnenspel of buiten spelen. Deze zullen aansluiten bij het thema van Uk&Puk, jaargetijden of vieringen. Bijvoorbeeld verven, plakken, bewegingsspelen
10.50-11.10 uur 2 kringen (maximaal 8 kinderen per kring) aanbod gestuurde activiteit volgens de doelen van Uk en Puk
11.10-11.25 uur (interactief) voorlezen, kringspelletjes doen, liedjes zingen (liedjesbak), verteltafel doen, ontwikkelingsspelletjes, (knopen, groot/klein, hoeveel gaatjes), veters, ( kleur,vorm,lengte). Samen opruimen met de kinderen
11.25-12.15 uur

 

Brood eten waarbij kinderen gestimuleerd worden om keuzes te maken en te benoemen wat ze wensen en wat er plaats vindt             
12.15-12.25    uur Ouderbetrokkenheid: Samen met de ouders het afsluitende kringmoment waarin samen met de peuters teruggeblikt wordt op de ochtend met behulp van de dagritmekaarten. 
12.25-12.30    uur  Afscheidsritueel en de jassen/tassen pakken

 

Het middagprogramma verloopt volgens dezelfde structuur. Vanzelfsprekend wordt er voor alle overgangsmomenten gezongen, zodat voor kinderen duidelijk is dat het volgende moment komt. Verder zijn we de hele dag bezig met de doelen en ligt onze focus op de wekelijkse doelen.